REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.gastronet24.pl, Elewatorska 29, 15-620 Białystok. Sprzedającym jest MIG Import - Eksport Głowacki Sp.J. z siedzibą w Białymstoku wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców. Zarejestrowana pod numerem NIP: 5422432552, Regon: 050585591 zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): (0048) 691 600 642 korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@gastronet24.pl
      

§1 Definicje 

Regulamin – niniejszy regulamin.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Sklep Internetowy  – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.gastronet24.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Usługodawca i Klient. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.gastronet24.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowy  www.gastronet24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.gastronet24.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.gastronet24.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

 3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.  

 

§4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Towar wysyłamy tylko na terenie polski.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Termin realizacji zamówienia podany jest każdorazowo na karcie produktu. Do terminu wysyłki wskazanego na karcie produktu należy dodać maksymalnie 4 dni robocze potrzebne na doręczenie przesyłki. Terminy wskazane jako dostępność na karcie produktu, odnoszą się jedynie do dni roboczych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy zostaną przyjęte do realizacji w pierwszy następujący dzień roboczy.

 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce "Wysyłka". Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju produktu, transportu oraz sposobu płatności.

 4. Koszt wysyłki wskazany jest przy składaniu zamówienia.

 5. Towar wysyłamy tylko na terenie Polski.

 

§5 Płatności i odbiór towaru

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę lub paragon. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą:

  - przelewu na konto bankowe sklepu (BANK MILLENNIUM S.A. 15 1160 2202 0000 0002 8514 2413).

  - za pobraniem

  - przelewem odroczonym (14 dni) dla jednostek budżetowych

  - za pomocą usługi eService

  - za pomocą usługi Przelewy24

 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 4. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.  

 

§6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MIG Import-Eksport Głowacki SP. J. , adres: ul. Elewatorska 29A, miejscowość: 15-620 Białystok, adres email: sklep@gastronet24.pl, nr tel: 691 600 642) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się także do umowy zawieranej przez osobę fizyczną w związku z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 5. Obowiązki Konsumenta:

  1) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie towaru w sposób, który umożliwi jego bezpieczny transport.

  2)Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.   

 6. Obowiązki Sprzedawcy:

  1) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

  2) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

  3) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  4) Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.  Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży  

  5) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: 

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

   11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.   

 

§7 Procedura reklamacji

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.  

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki, przy czym nie dotyczy to umów zawieranych Konsumentami.

 3. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. Podstawą przyjęcia reklamacji jest każdy dowód w tym w szczególności dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT). Reklamację można wysłać na adres: MIG Import - Eksport Głowacki Sp.J. , ul. Elewatorska 29a, 15-620 Białystok  z dopiskiem: Reklamacja gastronet24.pl. Przy składaniu reklamacji sugerujemy skorzystanie z formularza dołączonego do zamówienia w formie papierowej.

 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

  2) żądać usunięcia wady; albo

  3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 lub 2.

  4) Uprawnienia określone w ust. 4 pkt. 1 lub 2 są pierwotne, a określone ust. 4 pkt. 3 dopiero następcze.

  5) Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

  6) W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

  7) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

  8) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.   

 

§ 8 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

  1) Przedstawienie oferty Sklepu,

  2) Możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

  3) Możliwość korzystania z Konta Klienta,

  4) Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga Rejestracji.

  5) Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

  6) Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

  7) Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

  1.  system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

  2.  skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

  3.  zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

  4.  aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

  5.  oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.  

  8) Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej „Newsletter”).  

  9) Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.  

  10) Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług i Produktów, materiały niekomercyjne oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.  

  11) Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera. 

 

  § 9 Rozstrzyganie sporów

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.  

 2. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 

§ 10 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opakowania

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem: Gastronet24, Elewatorska 29a,15-620 Białystok. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. Możliwość zwrotu opakowań szklanych, za które pobrano kaucję, istnieje wyłącznie w punkcie skupu butelek w Sklepie, gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję po okazaniu dowodu zakupu towaru w Sklepie. W przypadku zwrotu opakowań od towarów nie zakupionych w Sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kaucji. Kurier-sprzedawca nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu.

 2. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

 6. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Data opublikowania regulaminu  15.01.2015r. Data aktualizacji regulaminu 05.03.2021 r.  

 

Załącznik 1

dn. ..................................................

 

 

..............................................................................

 

...............................................................................

 

..............................................................................

 

...............................................................................

imię, nazwisko i adres klienta nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

  

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr (nr zamówienia) .................................. zawartej dnia ......................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………….

 

 

 

 

 

.........................................................

podpis Klienta

 

Załącznik 2  

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU    

 

NUMER ZAMÓWIENIA: ....................................................................................................................  DATA ZAMÓWIENIA: ............................................................................................................................... 

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................    

IMIĘ I NAZWISKO: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ADRES: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

TELEFON: ................................................................................................................................ EMAIL: ......................................................................................................................................................................... 

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy*: 

 

 nazwa Banku: .................................................................... Numer rachunku: ..................................................................................................................................................................................

Uwagi Klienta: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU    

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Uwagi Klienta: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

* - pole nieobowiązkowe

 

……..…………………………………

(czytelny podpis Klienta)