• -20%
Płyn do maszynowego mycia naczyń 5l VOIGT wzmocniony H691 (dawniej Gastro-Soft VC-691S)

Płyn do maszynowego mycia naczyń 10l VOIGT wzmocniony H691S (dawniej Gastro-Soft VC-691S)

Dostępność: 48h

Producent

: Voigt

Kod produktu

: H691S/10
Loading...
372,54 zł
298,03 zł Zniżka 20%
242,30 zł bez VAT

Wysoce skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada podwyższoną zawartość środka rozpuszczającego białko i cukry. Odznacza się wysoką skutecznością nawet przy bardzo trudnych do zmycia zabrudzeniach jak osady po herbacie lub kawie. Preparat nie pieni się. Doskonale sprawdza się w miękkiej i średnio twardej wodzie. Środek nie zawiera związków chloru.

DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,5 do 1,5 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

Skład: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, <5% fosfonianów, <5% polikarboksylanów.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+ P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; wodorotlenek potasu; Metakrzemian sodowy pięciowodny; Kwas [[(fosfonometylo)imino]bis[etano-2,1-diylonitrilobis(metyleno)]] tetrakisfosfonowy Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Nie stosować do powierzchni wykonanych z aluminium i jego stopów. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem umieszczono w karcie charakterystyki preparatu. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Pojemność (l)
10

Dopasowany do Twoich potrzeb harmonogram spłat.

Całkowicie on-line załatwisz wszystkie formalności - 24h/7/365.

Cała procedura nie zajmie Ci więcej niż 15 minut.

Nie wymagamy żadnych wniosków, dokumentów.

Weź leasing teraz
powered by
Dział sprzedaży +48 691 600 642
Dział sprzedaży sklep@gastronet24.pl
Dział serwisu +48 885 130 004
Dział serwisu serwis@gastronet24.pl